Astroloji Nedir? Astroloji Ne Demek? Astroloji Hakkında Bütün Bilgiler

Bu yazıda astroloji ne demek yakından bakıyoruz. Astroloji nedir? Astrolojide evler nedir? Astrolojinin tanımını ve tarihini inceliyoruz. A’dan Z’ye astrolojinin ne demek olduğunun detaylı şekilde anlatmaya çalışacağız.

05.01.2023
Astroloji Nedir? Astroloji Ne Demek? Astroloji Hakkında Bütün Bilgiler

Bu sayfamızda astrolojinin tanımını yapacağız. Astroloji nedir sorusunun cevabını öğreneceğiz. Astroloji ne demek? Astrolojide evler nedir? Astrolojinin tanımını ve tarihini inceleyeceğiz. Astrolojide burç takvimine de yer vereceğiz. Astroloji haritasına bakacağız. Kısacası A’dan Z’ye astrolojinin ne demek olduğunun detaylı anlatımını yapmaya çalışacağız.

Astroloji nedir sorusunun sözlük anlamı; Sabit yıldızlar, Güneş, Ay ve gezegenlerin gözlemlenmesi ve yorumlanması yoluyla dünyevi ve insani olayların tahminini içeren kehanet türü olarak geçer. Astroloji ile ilgilenen kişiler gezegenlerin ve yıldızların dünyevi olaylar üzerindeki etkisinin anlaşılmasının, bireylerin, grupların ve ulusların kaderlerini hem tahmin etmelerine hem de etkilemelerine izin verdiğine inanırlar.

Astroloji, tarihi boyunca genellikle bir bilim olarak görülse de günümüzde modern batı biliminin bulgularına ve teorilerine taban tabana zıt olarak kabul edilmektedir. Astroloji nedir sorunuza cevap daha fazla detay için okumaya devam edin.

Astroloji Nedir? Ne Demektir?

Astroloji, gök cisimlerinin – özellikle keyfi kombinasyonları veya konfigürasyonlarında (takımyıldızlar olarak adlandırılır) dikkate alınan gezegenler ve yıldızların – bir şekilde ay altı dünyadaki değişiklikleri belirlediği veya gösterdiği varsayımına dayanan bir dünyevi olayları tahmin etme yöntemidir.

Astroloji nedir Astroloji ne demek

Astroloji nedir Astroloji ne demek

Bu varsayımın teorik temeli, tarihsel olarak Helenistik felsefede yatmaktadır ve astrolojiyi göksel felsefeden kökten ayırır. Omina (“Omens ”) ilk olarak eski Mezopotamya’da kategorize edilmiş ve kataloglanmıştır.

Başlangıçta astrologlar, gezegenlerin (Güneş ve Ay dahil) merkezleri dünyanın merkezinde veya yakınında olan yörüngelerde döndüğü ve yıldızların merkezi sonlu bir yarıçapa sahip bir küre üzerinde sabitlendiği yer merkezli bir evreni varsaydılar.

Aynı zamanda dünyanın merkezidir. Daha sonra göksel elementin ebedi, dairesel hareketleri ile dört sublunar elementin sınırlı, doğrusal hareketleri arasında mutlak bir ayrım olduğu Aristoteles fiziğinin ilkeleri benimsenmiştir. Bunlar; Ateş, hava, su ve topraktır.

Astroloji ne demek? Astroloji nedir? Sorularının tanımını bir de şu şekilde yapabiliriz:

Astroloji, belirli gök cisimleri ile onların çeşitli hareketleri, birbirleriyle yapılanmaları ve ateş, hava, su ve toprak dünyasında görülen oluşum ve bozulma süreçleri arasında özel ilişkilerin var olduğuna inanılıyordu. Bu ilişkiler bazen o kadar karmaşık olarak görülüyordu ki hiçbir insan zihni onları tam olarak kavrayamıyordu.

Bu nedenle astrologlar herhangi bir hata için kolayca mazur görülebilir. Benzer bir özel ilişkiler dizisi, fiziği Yunan filozofu Platon’unkine daha çok benzeyenler tarafından da varsayılmıştı.

Platonik astrologlar, ateş elementinin göksel küreler boyunca uzandığına inanılıyordu ve tanrının yaratılışına inandıkları için dünya üzerindeki göksel etkiler yoluyla doğal süreçlere ilahi müdahale olasılığına Aristoteles ilkelerine bağlı olanlardan daha fazla inanıyorlardı.

Astrolojinin Tanımı ve Tarihi

Rolüastrolojik teoride ilahi önemli ölçüde değişir. Astroloji, en katı haliyle tamamen mekanik bir evren varsayar. Tanrının müdahale olasılığını ve insanın özgür irade olasılığını reddeder. Bu nedenle ortodoks Hıristiyanlık ve İslam tarafından hoş karşılanmaz. Ancak bazıları için astroloji, astronomi gibi kesin bir bilim değildir. Yalnızca ilahi veya insan iradesiyle değiştirilebilen eğilimleri ve yönleri gösterir.

Astroloji ne demek

Astroloji ne demek

Bardesanes, Suriyeli bir Hıristiyan bilim adamı (154– c. 222)—sıklıkla Gnostik (ezoterik kurtarıcı bilgiye ve maddenin kötü, ruhun iyi olduğu görüşüne inanan biri ) – yıldızların hareketleri yalnızca temel dünyayı yönetir ve ruhu iyi ile kötü arasında seçim yapmakta özgür bırakır. İnsanın nihai hedefi, astrolojik olarak hükmedilen bir maddi dünyadan özgürleşmeye ulaşmaktır.

Astral Kehanetlerin Önemi

Yıldızların tezahür ettirdiği görüşilahi irade, eski Mezopotamya göksel kehanet koleksiyonlarının ardında yatan kavrama en yakın olanıdır. Birincil amaçları, kraliyet mahkemesini yaklaşan felaket veya başarı hakkında bilgilendirmekti.

Bunlar, tüm insan, hayvan veya bitki popülasyonlarını etkileyen meteorolojik veya salgın fenomenler şeklinde olabilir. Bununla birlikte, sıklıkla devletin askeri işleriyle veya hükümdarın ve ailesinin kişisel yaşamlarıyla ilgiliydiler.

Göksel omina deterministik olarak değil, gösterge olarak -tanrıların insanlarla gelecek hakkında iletişim kurdukları bir tür sembolik dil olarak ve çok çeşitli uğursuz olayların yalnızca bir parçası olarak- görüldüğünden onların nahoş önsezilerinin birer birer olduğuna inanılıyordu.

Hafifletilmiş olabilirveya ritüel yollarla veya aksi alametlerle geçersiz kılındı. Bu ominayı gözlemleyen ve yorumlayan bāru (resmi kehanetçi) bu nedenle, talihsizliklerden kaçınma yolları konusunda kraliyet işverenine tavsiyelerde bulunabilecek bir konumdaydı; alametler, amansız bir kaderin göstergesi olmaktan çok akıllı eylem için bir temel sağladı.

Astrolojinin Amacı

Astrolojinin ne demek olduğundan ziyade astrolojinin amacının ne olduğunu anlamak, astroloji nedir sorusunun cevabına ulaşmamıza yardımcı olur. Astrolojinin asıl amacı ise gezegenlerin ve gezegenlerin konumlarına dayanarak bireye yaşamının gidişatı hakkında bilgi vermektir.

Zodyak işaretleri (12 astrolojik takımyıldız) doğumu veya ana rahmine düştüğü an denilen bu bilimden astrolojinin temel teknikleri şecere bilimi (doğma dökümü) geliştirildi. Genetilojiden sonra gelişen astrolojinin ana alt bölümleri genel, katarşik ve sorgulayıcıdır.

Genel astroloji, önemli göksel anların (örneğin ilkbahar ekinoksları, tutulmalar veya gezegensel kavuşum zamanları) sosyal gruplar, uluslar veya tüm insanlık ile olan ilişkisini inceler. Daha önce Mezopotamya’da bāru’ya yöneltilen soruları astrolojik yollarla yanıtlar. Catarchic (başlangıçlar veya kaynaklarla ilgili) astroloji, seçilen bir anın, içinde başlayan bir eylem dizisinin başarısı için astrolojik olarak elverişli olup olmadığını belirler.

Temel olarak soybilimin katı bir yorumuyla çelişen bu yaklaşım, bireyin (ya da tüzel kişinin) astrolojik olarak uygun zamanlarda hareket etmesine ve böylece doğumundan (ya da doğumundan) tahmin edilebilecek herhangi bir başarısızlıktan kaçmasına izin verir.

Sorgulayıcı astroloji, danışanın soruları sorduğu andaki göklerin durumuna dayalı olarak sorularına yanıtlar sağlar. Bu astrolojik danışmanlık hizmeti, determinizme katarşik astrolojiden bile daha uzaktır; bu nedenle alametlerle kehanete daha yakındır ve astrologun ritüel arınma ve hazırlanmasında ısrar eder.

Diğer astroloji türleri, örneğin iatromatematik (astrolojinin tıbba uygulanması) ve askeri astroloji, yukarıdakilerden birinin veya diğerinin varyantlarıdır.

Astrolojinin Tarihsel Gelişimi

Antik Çağda Astral Alametler Orta Doğu

Mezopotamya kehanetinde kullanılan astral kehanetler daha sonra kelimenin tam anlamıyla astroloji olarak bilinen şeyle karıştırıldı ve astroloji içinde doğal astroloji olarak tanımlanan bir dal oluşturdu. Ortadoğu’da astroloji nedir? Buna bakacak olursak;

Astroloji tarihi

Astroloji tarihi

Her ne kadar biraz daha erken bir dönemde ay tutulmaları uğursuz görülse de Babil’in 1. hanedanı dönemi ( MÖ 18. İLA 16 kendini göksel ominaya adamış Enuma Anu Enlil inisiye edildi.

BUNUNLA BİRLİKTE, BU SERİNİN SON DERLEMESİ VE KODLANMASI, MÖ 1. binyılın başlangıcından önce gerçekleştirilememiştir. Ancak, esas olarak Kral Asurbanipal’in ( MÖ 7. yüzyıl ) Asur kütüphanesinden günümüze ulaşan tabletler, standart bir versiyonun hiçbir zaman var olmadığını gösteriyor.

Her kopyanın , sahibinin kehanetlere danışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış kendine özgü içeriği ve düzeni vardı . Enūma Anu Enlil’in kehanetlerinin içine düştüğü kabul edilen ortak kategoriler, uğursuz iletişimde yer alan baş tanrıların adlarını taşıyan dört kategoriydi. Günah Şamaş, Adad ve İştar. Sin (Ay) ilk hilaller, tutulmalar, haleler ve çeşitli sabit yıldızlarla kavuşumlar gibi ay olaylarını içeren kehanetler içerir.

Shamash (Güneş), tutulmalar, iki güneşin eşzamanlı gözlemleri ve günberi (ek güneşler) gibi güneş olaylarını içeren alametlerle ilgilenir. Adad (hava tanrısı), depremlerin yanı sıra gök gürültüsü, şimşek ve bulut oluşumları gibi meteorolojik olayları içeren kehanetlerle ilgilenir. İştar (Venüs), ilk ve son görünürlükler, istasyonlar (gezegenlerin hareketsiz göründüğü noktalar), kısa yükselmeler (Güneş batıdan battığında gezegenin doğudan yükselmesi ) ve sabit yıldızlarla kavuşumlar.

BU ALAMETLER, MÖ 7. yüzyılda Asur imparatorluğu boyunca kurulan bir gözlemci ağının raporlarında sık sık alıntılansa da Mezopotamya’daki Pers egemenliği döneminin sonlarında (MÖ 4. yüzyılda sona eren) popülerliklerini yitirmiş görünüyorlardı.

Daha sonraki dönemde, adı verilen çok sayıda eserde yeni çabalar gösterildi. Günlükler, göksel fenomenler ve karasal olaylar arasındaki doğru ilişkileri bulmak için. Ancak bu gelişmeden önce, eski kehanet serisinin bazı bölümleri Mısır, Yunanistan ve Hindistan’a doğrudan bir sonucu olarak iletildi. Bu kültürel alanların veya sınır bölgelerinin Ahameniş egemenliği ( İÖ 559’dan 330’A kadar İran’da hüküm süren Ahameniş hanedanı).

İslâm Tarihinde Astroloji

İslam’da astroloji nedir? İslam uygarlıklarında astroloji ne demek?  8. ve 9. yüzyıllarda aynı anda üç akım halinde girdi. Helenistik, Hint ve Sasani. Yunanca ve Süryanice’den Arapça çeviriler Helenistik bilimi, Sanskritçe’den Hintçe çevirileri ve Pehlevi’den Sasani ikisinin birleşimini temsil ediyordu.

İslamda Astroloji Nedir

İslamda Astroloji Nedir

Aristoteles fiziği açısından astral tesirlerin modunun Neoplatonik tanımının Harranian uyarlamasını ekledi . Abū Maʿshar, Sāsāni astrolojik tarihini daha da geliştirdi ve bir astrologun dikkate alması gereken kura sayısını büyük ölçüde genişletti.

Müslümanlar katarşik ve sorgulayıcı astrolojiye çok dikkat ettiler. Ancak ilahiyatçıların dünyaya ilahi müdahaleyi ve insanın özgür iradesini reddettikleri için saldırıları altında astroloji , 13. yüzyıldaki Moğol istilasından sonra Müslüman entelektüeller için cazibesini hızla kaybetti.

Bizans Döneminde Astroloji Nedir?

MS 5. ve 6. yüzyıllarda paganizmin son yükselişi sırasında Bizans (Doğu Roma İmparatorluğu) bir dizi astrologla övünürdü. Bu astrologlar, Hephaestion, Laodikeia’lı Julian, “Proclus”, Rhetorius ve John Lydus idi.

Bu astrologların çalışmaları benzersiz bir şekilde orijinal olmayan derlemeler olsa da daha önceki Helenistik astrolojiyi anlamak için başlıca kaynaklar olmaya devam ediyorlar. Ancak 6. yüzyılın sonunda Bizans İmparatorluğu’nun entelektüel dünyasının genel gerilemesi Batı Avrupa’da olduğu gibi Bizans’ta da göksel kehanetleri okumaya yönelik bazı uygulamalar devam etmiştir.

Ancak yaşam ve kilisenin güçlü muhalefeti astrolojiyi neredeyse yok etmek için bir araya geldi. İlim ancak 8. yüzyılın sonlarında ve 9. yüzyılda Süryanice ve Arapçadan yapılan çevirilerin etkisiyle yeniden canlandı. 800 ile 1200 yılları arasındaki dönem, Bizans astrolojisi için en uygun dönemdi. Astroloji nedir cevabının tam olarak anlaşıldığı dönemlerden birisi olmuştur.

Fakat astrolojik teorilere veya tekniklere esasen hiçbir şey eklenmemişti. Bu döneme astroloji nedir? Astroloji ne demektir araştırmaları 14. yüzyılın sonlarında John Abramius ve öğrencilerinin Rönesans’a müstehcen metinler sağlamak için Yunanca eski astroloji incelemelerini revize ettikleri zaman astrolojinin son çiçeklenmesi rakip oldu.

Batı Avrupa’da Astroloji Ne Demek?

Astroloji metinleri Roma İmparatorluğu neredeyse evrensel olarak Latince yerine Yunanca yazılmıştır. Hayatta kalan tek istisna, Manilius’un Astronomica şiiridir (c. MS 15–20) FİRMİCUS MATERNUS’UN MATHESEOS libri’si (“Astroloji Üzerine Kitaplar”) ( c. 335) ve anonim Liber Hermetis (“Book of Hermes”) 6. yüzyıldan.

Bununla birlikte, Latince astronomik tabloların yokluğunda, bunların hiçbiri herhangi bir işe yarayan eserler değildi ve astroloji, Batı Avrupa’da Yunanca bilgisi ile tüm pratik amaçlar için ortadan kayboldu. Sadece 12. ve 13. yüzyıllarda İspanya ve Sicilya’da yürütülen Arapça astrolojik ve astronomik incelemelerin sayısız çevirisi ve doğrudan Yunancadan birkaç çeviri ile desteklendi.

Ancak Latince okuyan dünyadaki yeni astroloji, esasen İslami astrolojinin bir dalı olarak kaldı ve Helenistik orijinallerinin yeterli bir temsilini yalnızca 15. ve 16. yüzyıllarda kazandı. Bu iki yüzyıl, Batı Avrupa’da, sıklıkla Yeni Platonculuk ve Hermetizm ile bağlantılı olarak astrolojinin tam anlamıyla çiçek açmasına da tanık oldu.

17. yüzyılda – Kopernik ( 1473-1543 ), Galileo (1564-1642) ve Johannes Kepler (1571–1630) ve Descartes (1596–1650) ve Newton’un (1643–1727) yeni mekanik fiziğinin yükselişiyle astroloji entelektüel canlılığını kaybetti ve giderek bilimsel olarak savunulamaz olarak kabul edildi .

Kepler, güneş merkezli (Güneş merkezli) evrendeki astrolojik etkileri hesaplamak için yeni bir yöntem geliştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Modern Zamanlarda Astroloji Nedir?
Astroloji ne demektir

Astroloji ne demektir

Hindistan gibi ülkelerde astroloji, bilimler arasındaki yerini korumayı başarıyor. Astrolojinin devam eden meşruiyeti, bazı Hint üniversitelerinin astrolojide ileri dereceler sunması gerçeğiyle kanıtlanmaktadır.

Ancak Batı’da, Newton fiziği ve aydınlanma rasyonalizmi, astrolojiye olan yaygın inancı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Ancak 1960’larda kazandığı güçlü popülerliğin gösterdiği gibi Batı astrolojisi ölmekten çok uzak. Hatta, özellikle astroloji nedir sorusuna en iyi cevap alacağımız astrologlardan biri olan Fransız psikolog Michel Gauquelin tarafından The Scientific Basis of Astrology (1964) adlı eserinde sağlam bir teorik temel oluşturmak için girişimlerde bulunuldu.

Ancak araştırmaları büyük oranda sonuçsuz kaldı. Gazetelerde, dergilerde ve almanaklarda tasvir edildiği gibi (Helenistik astrolojiden türetilen) 12 burç tarafından yönetilen yılın bölümleri aşağıdaki gibidir:

Astrolojide Burç Takvimi
 • Koç, Koç, 21 Mart–19 Nisan
 • Boğa, Boğa, 20 Nisan–20 Mayıs
 • İkizler, İkizler, 21 Mayıs–21 Haziran
 • Yengeç, Yengeç, 22 Haziran–22 Temmuz
 • Aslan Aslan, 23 Temmuz–22 Ağustos
 • Başak, Bakire, 23 Ağustos–22 Eylül
 • Terazi, Denge, 23 Eylül–23 Ekim
 • Akrep, Akrep, 24 Ekim–21 Kasım
 • Yay, Okçu, 22 Kasım–21 Aralık
 • Oğlak, Keçi, 22 Aralık–19 Ocak
 • Kova, Su Taşıyıcı, 20 Ocak–18 Şubat
 • Balık, Balık, 19 Şubat–20 Mart

Astrologlar, Rönesans’tan bu yana keşfedilen gezegenleri genel astrolojik şemaya dahil etmeye ve gezegen konumları ile insan yaşamları arasında bir tür istatistiksel ilişki bulmaya çalıştılar. Bununla birlikte, bu girişimlerin hiçbiri şüpheciler ve diğer astroloji eleştirmenleri için ikna edici görünmüyor ve gezegenlerin iddia edilen etki alanları, etkilerinin iddia edilen doğası veya nasıl oldukları hakkında ciddi bir açıklama yok gibi görünüyor.

Bu ve benzeri eleştirilere rağmen, astroloji hayatın her kesiminden insanları çekmeye devam ediyor . Günlük gazetelerde yıldız fallarını okuyan sıradan takipçilerden yıldızlarına sahip olanlara kadar. Profesyonel astrologlar tarafından hazırlanan çizelgeler, günlük burç yorumları, sosyal medyada yayın astrolog tahminleri gibi gelişmeler astrolojinin yaygınlaşmasının önünü açmış bulunuyor.

Astrolojide evler nedir

Astrolojide evler nedir

Kısacası, astroloji nedir? ve astroloji ne demektir gibi sorulara çoğu kişi tarafından entelektüel değerden yoksun olarak görülse de modern ve tarihsel biçimleriyle astroloji, akademisyenler ve geniş bir kamuoyu yelpazesi için büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Astroloji Sözlüğü: Astrolojide Evler Nedir?

Astroloji nedir, astroloji ne demek? Astolojinin tarihi ve geçmişi hakkında sizlere detaylı bilgiler sunmaya çalıştık.Umarım  beğenmişinizdir. Son olarak astrolojide evler ne demek bunun açıklamasını video olarak anlatmak isteriz. Aşağıdaki videoyu izleyerek astrolojide evler nedir sorusunun cevabını alabilirsiniz.

Astroloji ile ilgili daha fazla bilgi için “Astroloji” kategorisini ziyaret edebilirsiniz

YAZAR BİLGİSİ
Kişisel Gelişim ve Güzellik uzmanıyım. Kadınlar için önemli ve değerli konularda yazmayı çok seviyorum. Özellikle kadınların arayıp bulamadığı konuları, uzun süreli araştırmalarım sonrası aktarmayı daha çok seviyorum. Selamlar. :)
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.